pl en
SYNERGIA WIEDZY
BRANŻOWEJ I UBEZPIECZENIOWEJ DLA PAŃSTWA
OFERTA SPECJALNA: OC Przewoźnika Drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym

O NAS

separator

Jesteśmy spółką należącą do Grupy Optima Logistics Group, która działa w branży Transport Spedycja Logistyka.

 

Dom Brokerski Optima powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska przewoźników i spedytorów współpracujących z Grupą. Na przewoźnikach ciąży duże ryzyko utraty przewożonego towaru bądź jego uszkodzenia, natomiast konwencja CMR kształtuje szeroki zakres ich odpowiedzialności. Wychodząc naprzeciw potrzebom dostrzeżonym w trakcie wieloletniego doświadczenia, opracowaliśmy rozwiązania ubezpieczeniowe korzystne dla podmiotów rzeczywiście ich potrzebujących. Naszymi atutami jest znajomość realiów branży spedycyjnej i transportowej przy jednoczesnym zrozumieniu funkcjonowania ubezpieczeń. Istotą naszej działalności jest wypracowanie rozwiązań atrakcyjnych dla przewoźników i spedytorów oraz zaakceptowanych przez ubezpieczycieli. Jako broker ubezpieczeniowy będziemy bronili interesów naszych klientów, szanując rozwiązania wypracowane z ubezpieczycielami. Jesteśmy przekonani, że połączenie faktycznej wiedzy branżowej z fachowością naszych kadr zaowocuje najkorzystniejszą dla Państwa ofertą ubezpieczeniową. Jako uniwersalny broker przygotujemy dla Państwa każdą ofertę ubezpieczeniową, również spoza zakresu ubezpieczeń transportowych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!        

PRODUKTY I USŁUGI DOMU BROKERSKIEGO OPTIMA

separator

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia OC przewoźnika, która zapewnia optymalną ochronę nie tylko odpowiedzialności cywilnej ponoszonej w związku z wykonywaniem przewozów międzynarodowych i krajowych, ale również przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie krajów Unii Europejskiej, w tym Niemiec.

Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe po dokonaniu przez Ubezpieczyciela indywidualnej oceny ryzyka wynikającego z faktu prowadzonej działalności transportowej, w oparciu o uzyskane informacje i dokumenty.


To co można uzyskać korzystając z proponowanego przez nas rozwiązania, to możliwość objęcia ochroną szkód w przesyłkach i strat finansowych, które zazwyczaj nie są obejmowane polisami OCP, powstałych z powodu:


• niewłaściwego, niedostatecznego lub nieprawidłowego zamocowania i zabezpieczenia przesyłki na środku transportu,
• nieterminowego podstawienia środka transportu pod załadunek,
• dochodzenia bezpodstawnie potrąconych należności z tytułu przewoźnego,
• wydania towaru osobie nieuprawnionej (podwykonawcy lub odbiorcy),
• wykonywania przewozu przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
• konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymania lub wskutek innych rozporządzeń towarem przez organy państwowe do tego uprawnione,
• podniesienia i wyciagnięcia środka transportu - nawet jeśli koszty te nie są bezpośrednio związane z ratowaniem, przeładunkiem przewożonej przesyłki i/lub dalszą kontynuacją transportu tym środkiem transportu (dodatkowy Assistance),
• zanieczyszczenia gleby lub podłoża substancjami pochodzącymi z cystern i silosów oraz paliwem pochodzącym ze zbiorników.

Zakres podstawowy przewiduje możliwość objęcia ochroną przewozów:


• międzynarodowych, wykonywanych na terenie Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji
• kabotażowych, wykonywanych na terenie krajów Unii Europejskiej (za wyjątkiem Niemiec)

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o przewozy:


• kabotażowe, wykonywane na terenie Niemiec (dotyczy również tzw. busów)
• krajowe, wykonywane na terenie Polski

To, co dodatkowo wyróżnia ofertę, to możliwość objęcia pełną ochroną przewozów wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC):


• do 3,5 tony (samochody dostawcze, tzw. busy)
• powyżej 3,5 tony (pozostałe ciężkie)

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy program kompleksowego ubezpieczenia obejmujący następujące ryzyka ubezpieczeniowe:


- odpowiedzialność cywilną za przewozy międzynarodowe,


- odpowiedzialność cywilną za przewozy kabotażowe realizowane na terenie krajów UE,


- odpowiedzialność cywilną za przewozy kabotażowe realizowane na terenie Niemiec.


Ubezpieczeniem będą objęte przesyłki różnego rodzaju  z wyłączeniem żywych zwierząt, wartości pieniężnych, broni i amunicji, samochodów, dzieł  sztuki,  przesyłek specjalistycznych oraz ładunków niebezpiecznych (klasa I i VII ADR).  Nie ma konieczności do ubezpieczania  przesyłek tzw. podwyższonego ryzyka.  

 

Zakresem ubezpieczenia jest objęte m.in.: rażące niedbalstwo, kradzież, rabunek, rozbój, załadunek i rozładunek, nieprawidłowe zamocowanie towaru, opóźnienie  w dostawie oraz szkody w paletach. Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia pokrycia kosztów podniesienia i wyciągnięcia pojazdu, wydania przesyłki osobie nieuprawnionej, oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczonych oraz szkód powstałych wskutek konfiskaty przesyłki przez organy władzy.

 

Ubezpieczenie oferowane za pośrednictwem Domu Brokerskiego Optima posiada franszyzę w wysokości jedynie 200 EUR bez żadnych dodatkowych ograniczeń ubezpieczyciela.

 

Opcjonalnie, zakres polisy można rozszerzyć o OCP krajowe na tych samych   warunkach co reszta ubezpieczenia za bardzo atrakcyjną składkę dodatkową.  
Składka ubezpieczeniowa jest uzależniona od wysokości sumy gwarancyjnej – do wyboru jest suma 100 000 EUR lub 200 000 EUR i liczby pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia. Dla przewoźnika zgłaszającego do trzech pojazdów o DMC do 3,5t składka jest kalkulowana w tej samej wysokości.

 

Ubezpieczenie jest oparte o warunki ubezpieczenia zatwierdzonego przez TU Gothaer SA. Do ubezpieczenia przystępuje się poprzez wypełnienie wniosku i odesłanie jego scanu na adres e-mail: pbojewski@dboptima.pl


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i zagranicznym (zwane dalej OCP) – jest przeznaczone dla firm transportowych wykonujących zarobkowy przewóz towarów w krajowym i/lub międzynarodowym  transporcie drogowym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, którą ponosi zgodnie z konwencją CMR (transport międzynarodowy) oraz prawem przewozowym (transport krajowy) za:

 

 • szkodę rzeczową, czyli utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, która nastąpiła w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki przez przewoźnika a momentem jej wydania odbiorcy;
 • szkodę finansową powstałą wskutek opóźnienia w dostawie do wysokości kwoty przewoźnego (transport międzynarodowy) lub podwójnej kwoty przewoźnego (dla transportu krajowego).

Ubezpieczenie  OCP nie jest obowiązkowe, warto jednak zwrócić uwagę, iż bez polisy OCP przewoźnik nie zrealizuje w obecnym  reżimie prawnym żadnego transportu. Ubezpieczenie OCP jest oferowane przez większość krajowych zakładów ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia OCP może być dowolnie kształtowany przez ubezpieczycieli oraz klientów. Dostosowanie zakresu ubezpieczenia OCP do faktycznie realizowanych przez przewoźnika transportów wymaga posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia.

 

Przykładowo ubezpieczenie OCP może zawierać lub nie poniższe zapisy:

 

 • objęcie szkód  za podwykonawców,
 • szkody powstałe wskutek kradzieży poza parkingami strzeżonymi,
 • szkody powstałe wskutek awarii agregatu chłodniczego,
 • szkody powstałe w czasie załadunku i rozładunku,
 • szkody  w  paletach, platformach, kontenerach,
 • szkody w wyniku opóźnienia w  dostawie,
 • szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa,

i wiele innych. Dlatego tak istotne jest korzystanie z usług doświadczonego brokera ubezpieczeniowego.

 

Ubezpieczenie  przewoźnika w zakresie przewozów kabotażowych (kabotażu) – jest wymagane w związku z uzyskaniem pozwolenia przez polskich przewoźników na wykonywanie przewozów  na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej. Ubezpieczenie kabotażu w świetle obecnych uwarunkowań prawnych obowiązuje niezależnie od tego, czy transport odbywa się pojazdami o DMC powyżej czy poniżej 3,5 T.  Ubezpieczenie to jest oferowane przez kilku ubezpieczycieli krajowych  oraz zagranicznych działających w  Polsce.  Rozróżnia się dwa rodzaje ubezpieczeń dla przewozów kabotażowych:

 

 • Ubezpieczenie kabotażowe na terenie krajów UE poza Niemcami: ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami  kraju, na terenie którego wykonywany jest przewóz kabotażowy. W praktyce suma gwarancyjna  ubezpieczenia kabotażu poza granicami Niemiec nie jest określona – powinna być jednak nie mniejsza niż suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OCP.
 • Ubezpieczenie kabotażowe na terenie Niemiec: ubezpieczenie kabotażu wykonywanego na terenie Niemiec jest ubezpieczeniem obowiązkowym z określonymi minimalnymi sumami gwarancyjnymi, tj. 1 200 000 euro na wszystkie zdarzenia i 600 000 euro na jedno zdarzenie. W przypadku kontroli lub wypadku ubezpieczenie kabotażowe wykupione z niższymi limitami w celu obniżenia składki skutkuje karami finansowymi nakładanymi przez niemieckie instytucje prawne.

 

Ubezpieczenie zawodowe odpowiedzialności cywilnej przewoźnika pod licencję –  jest wymagane dla przewoźników ubiegających się o licencję transportu drogowego. Źródłem  ubezpieczenia jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 21 października  2009 roku.  Suma gwarancyjna wynosi 9000 euro na pierwszy pojazd (zestaw) oraz 5000 euro na kolejne pojazdy (zestawy). Ubezpieczenie jest oferowane  przez nieliczne zakłady ubezpieczeń.

 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo) –  jest przeznaczone dla przewoźników i spedytorów, którzy ponoszą odpowiedzialność za utratę bądź ubytek przewożonego towaru, wynikający z warunków kontraktu przewozowego. Ubezpieczenie cargo chroni towar do pełnej wartości (sumy ubezpieczenia) również w przypadku zdarzeń, których nie obejmuje ubezpieczenie OCP (np. zdarzenia losowe – powódź, uderzenie pioruna, przewrócenie pojazdu przez huragan itp.). W ubezpieczeniu cargo nie występuje  ograniczenie przeliczeniowe 8,33 SDR (umowna jednostka walutowa – pieniądz rozrachunkowy) za kg utraconego ładunku. Sumą ubezpieczenia jest najczęściej wartość ładunku (można ją powiększyć przykładowo o podatki czy opłaty celne). Wadą ubezpieczenia cargo jest jego cena. Polisę ubezpieczenia cargo można zawrzeć jako jednostkową (dla pojedynczego transportu) albo polisę generalną – chroniącą wszystkie transportowane ładunki danej firmy/przewoźnika/ spedytora w czasie jednego roku.  Warto rozważyć posiadanie ubezpieczenia cargo zwłaszcza w przypadku przewożenia cennych, niewiele ważących przesyłek.

 

Ubezpieczenie spedytora z rozszerzeniem o odpowiedzialność przewoźnika umownego (OCS) –  przeznaczone jest dla firm zajmujących się organizacją przewozu ładunków na terenie Polski oraz za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług w ramach zawartej umowy spedycji. Odpowiedzialność tę ubezpieczony spedytor ponosi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  Spedytor  ponosi bardzo szeroką odpowiedzialność wobec zlecającego przewóz,  niezależnie od tego, czy ze swoim zleceniodawcą zawrze umowę spedycji, czy umowę przewozu. Należy zadbać o to, aby posiadane przez spedytora ubezpieczenie OSC zostało rozszerzone o OC przewoźnika umownego. W konsekwencji  polisa spedytora powinna stać się polisą przewoźnika, i to z zakresem maksymalnie rozszerzonym (przykładowo wydanie towaru osobie nieuprawnionej, rażące niedbalstwo itp.). W przypadku, gdy ze względu na umowę zawartą z podwykonawcą spedytor zostanie uznany   za przewoźnika,  roszczenia  właściciela przesyłki w pierwszej kolejności zostaną skierowane do niego zamiast do faktycznego przewoźnika czyli podwykonawcy spedytora. Nawet jeżeli spedytor wystąpi z roszczeniem do swojego podwykonawcy (faktycznego przewoźnika), może się okazać, że jego polisa OCP nie pokrywa źródła szkody (np. opóźnienia w dostarczeniu przesyłki). Dlatego sugerujemy, aby spedytorzy bardzo uważnie zawierali ubezpieczenie OCS.    

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia kierowców  za granicą – sugerujemy nabycie owego ubezpieczenia firmom zatrudniającym większą liczbę kierowców.  Zakres ubezpieczenia i limity gwarancyjne mogą być kształtowane dowolnie. Dobrzy kierowcy są  poszukiwani na rynku pracy i dlatego warto dbać o ich zdrowie, ubezpieczenie jest wartościowe zwłaszcza w razie ich nieszczęśliwego wypadku. O powyższym ubezpieczeniu warto pomyśleć również ze względu na fakt, iż za granicą koszty leczenia są bardzo wysokie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) – znane każdemu kierowcy samochodu, gdyż jest obowiązkowe. Sumy gwarancyjne – w przypadku szkód na osobie 2500 000 euro dla jednego zdarzenia oraz 500 000 euro dla szkód w mieniu –  wynikają z uwarunkowań prawnych Unii Europejskiej. Są to sumy minimalne – w przypadku firm transportowych mogą być podwyższone (np. transport towarów z grupy ADR). Ubezpieczenie chroni odpowiedzialność posiadacza pojazdu za szkody spowodowane faktem jego posiadania.  Składka jest wypadkową bardzo wielu  czynników. Niejednokrotnie jej wysokość różni się o kilkadziesiąt procent dla tego samego pojazdu i użytkownika o porównywalnych parametrach.

 

Ubezpieczenie autocasco (AC) –  oferuje ochronę  w ubezpieczonym pojeździe od szkód powstałych   wskutek: zderzenia, pożaru, wybuchu,  kradzieży, zatopienia, gradu i wielu innych zdarzeń. Zakres ubezpieczenia, sposób likwidacji szkody czy wysokość udziałów własnych mogą być kształtowane przez ubezpieczającego przy zachowaniu zapisów warunków ubezpieczenia danego ubezpieczyciela. Wbrew pozorom, zawarcie dobrego ubezpieczenia AC nie jest proste. Najczęściej o jego  jakości dowiadujemy się po szkodzie, a wysokość przyznanego odszkodowania często jest znacznie mniejsza niż rachunki za naprawę pojazdu.

 

Ubezpieczenie assistance – korzyści z jego zawarcia są  nieocenione w przypadku awarii naszego pojazdu w nieznanym lub trudnym do zlokalizowania terenie. Samochód zastępczy czy choćby przyjazd pojazdu holowniczego w krótkim czasie zdecydowanie wpłyną na poprawę naszego samopoczucia. W przypadku stłuczki bezpłatne holowanie do wskazanego przez  nas warsztatu pozwoli na zaoszczędzenie sporej kwoty pieniędzy i naprawę pojazdu w sprawdzonym  warsztacie. Im więcej jeździmy, tym lepiej jest posiadać rozbudowaną polisę assistance.

 

Ubezpieczenie komunikacyjne dla pojazdów firmowych (flotowe) –  dlaczego warto spróbować tego rozwiązania? W przypadku posiadania przez firmę większej liczby pojazdów (już powyżej pięciu)  wskazane jest powierzenie obsługi zewnętrznemu podmiotowi – brokerowi.  Ubezpieczenie pojazdów u jednego,  wybranego przez nas ubezpieczyciela niesie za sobą wiele korzyści.  Warunki ubezpieczenia autocasco są takie same dla wszystkich pojazdów. Łatwiej jest uzyskać korzystniejsze stawki ubezpieczeniowe w przypadku posiadania wielu pojazdów, ponieważ w momencie szkody ubezpieczyciel ocenia firmę właśnie poprzez pryzmat liczby jej  pojazdów.  Zwracamy jednak uwagę na to, iż w przypadku, kiedy kierowcy firmy powodują dużo szkód, ubezpieczanie floty pojazdów może nie przynieść spodziewanych korzyści.

 

Dom Brokerski Optima przygotuje dla Państwa ofertę ubezpieczenia flotowego po dostarczeniu wymaganych danych.

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku, posiadając własny majątek.  Istnieją różne rodzaje ryzyka, w zależności od wielkości i rodzaju firmy. Naszym klientom proponujemy zawarcie następujących ubezpieczeń chroniących różne aspekty działalności firmy:

 

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –  ubezpieczenie bardzo powszechne, choć często niedoceniane. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: budynki i budowle, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne. Konstrukcja ubezpieczenia oparta jest na ryzykach nazwanych – ubezpieczyciel odpowiada tylko za te ryzyka, które zostały wymienione w uzgodnionych warunkach  ubezpieczenia. Jeżeli np. nie ubezpieczyliśmy się od upadku drzew i w związku z tym uszkodzeniu uległa droga maszyna, nie spodziewajmy się odszkodowania. W swojej podstawowej wersji ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe wskutek wielu zdarzeń losowych, ale może być niewystarczające.   

 

 • ubezpieczenie all risks – również może zabezpieczać  budynki  i budowle, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne i wartości pieniężne. Konstrukcja  ubezpieczenia opiera się na założeniu, że ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe wskutek jakiejkolwiek szkody z wyjątkiem tych,  które są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.  Ubezpieczenie oparte na systemie all risks jest atrakcyjniejsze dla firm stosujących nowatorskie technologie z uwagi na niemożność przewidzenia szkód, jakie  mogą wystąpić.  Jest ono droższe od ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem – wykupywane oddzielnie, choć często stanowi część ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Warto zwrócić uwagę na definicję ryzyk oraz prawidłowo określić sumę ubezpieczenia, np. od ryzyka wandalizmu i pomalowania, co jest istotne zwłaszcza dla firm znajdujących się w eksponowanych lokalizacjach lub na obrzeżach, bez systemu monitoringu.  

 

 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – jest oparte na formule all risks, m.in. obejmuje szkody powstałe wskutek błędnej obsługi, wad materiału, przepięcia, zwarcia. Przedmiotem ubezpieczenia jest nie tylko sprzęt komputerowy, taki jak jednostki centralne, przenośne, monitory czy drukarki, lecz także serwery, dyski. Zwracamy uwagę na sprzęt przenośny i ograniczenia ochrony poza miejscem użytkowania (ryzyko kradzieży i upadku). Suma ubezpieczenia sprzętu sprzed pięciu lat powinna być ustalona według jego aktualnej wartości rynkowej.

 

 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii – pokrywa szkody powstałe wskutek awarii maszyny powodowanej błędem montażowym, niewłaściwą obsługą, błędem konstrukcyjnym czy dostaniem się ciała obcego itp. 

Wzrost świadomości prawnej skutkuje zwiększoną rolą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Ryzyko niesie nie tylko prowadzenie działalności czy  zawieranie umów, lecz także posiadanie  określonego mienia, np. maszyn. Roszczenie skierowane do przedsiębiorcy oraz skutecznie wyegzekwowane może zniszczyć niejedną  firmę. Właściwie  zaaranżowana  polisa odpowiedzialności cywilnej należycie ochroni firmę w przypadku powstania szkody.

 

Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, pod warunkiem że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (czyn niedozwolony – brak powiązania umownego pomiędzy osobą poszkodowaną a sprawcą) bądź kontraktowej (niewykonanie, niewłaściwe wykonanie prac wobec naszego kontrahenta). Najistotniejsze jest, aby ubezpieczenie OC odpowiadało charakterowi naszej działalności, a jego szczegółowy zakres pokrywał te szkody, które możemy wyrządzić. Nie kupujmy ubezpieczenia, kierując się tylko jego ceną – może się okazać, że posiadamy papier zamiast ochrony. 

 

Ubezpieczenie OC zawodowe – jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia OC działalności. Są to ubezpieczenia skierowane do pewnych grup zawodowych, które z racji ponoszonej odpowiedzialności powinny posiadać tego typu ubezpieczenie. Często muszą być zawierane obowiązkowo – przykładowo OC inżyniera budownictwa, OC radcy prawnego, OC notariusza, OC księgowego itp. Ubezpieczenia OC zawodowe są bardzo specyficzne pod względem konstrukcji i zakresu, dlatego też z reguły przygotowują je brokerzy. 

W obrocie finansowym bardzo dużą rolę odgrywają gwarancje ubezpieczeniowe zaliczane do ubezpieczeń finansowych. Dom Brokerski Optima przygotuje dla Państwa następujące gwarancje:

 

Gwarancja wadium – pozwala na uniknięcie angażowania własnych środków pieniężnych do chwili rozstrzygnięcia przetargów.

 

Gwarancja należytego wykonania kontraktu – zabezpiecza zleceniodawcę usługi bądź kontraktu przed nieprawidłowym wykonaniem kontraktu przez wykonawcę. Pozwala na uniknięcie zamrożenia części wynagrodzenia wykonawcy przez zamawiającego.

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek –  jest przeznaczona dla wykonawców, których zleceniodawca zobowiązał do usunięcia wad po zakończeniu robót, i w celu zabezpieczenia się zamroził część wynagrodzenia.

Grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie – lepiej sprawdzają się w formie grupowej. Pozwalają na zapewnienie pracownikom interesującego zakresu ubezpieczenia w zamian za przystępną składkę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie to podnosi komfort pracy pracowników i zapewnia ochronę w przypadku zachorowania bądź śmierci pracownika lub jego najbliższej rodziny. Warunki ubezpieczenia i limity odpowiedzialności ubezpieczyciela bardzo uzależnione są od wysokości składki ubezpieczeniowej.

 

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne – zapewnia dostęp do lekarzy specjalistów bez konieczności oczekiwania na wolne terminy. Zakres pokrywanych świadczeń lekarskich, zabiegów, badań zależy od indywidualnych ustaleń. Ważne, aby zorientować się, w jakich prywatnych klinikach realizuje się ubezpieczenie – część z nich jest nadmiernie obciążona i ubezpieczenie traci sens.   

WSPÓŁPRACA

separator
Etap pierwszy – ocena ryzyka występującego u klienta w stosunku do dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej

Na tym etapie analizujemy, jakie ryzyka są związane z posiadanym majątkiem oraz prowadzoną przez klienta działalnością. Wskazujemy wady i zalety posiadanych dotychczas polis. W przypadku przedsiębiorstw prowadzonych na większą skalę prosimy o wypełnienie ankiety oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej.

 

Etap drugi – przygotowanie programu ubezpieczeniowego

Na podstawie uzyskanych od Państwa danych przygotowujemy program ubezpieczeń składający się z propozycji jego zakresu, sum ubezpieczenia i możliwych opcji ochrony. Ostateczny kształt programu jest zawsze uzgadniany z klientem. My dzielimy się z Państwem swoją fachową wiedzą i rekomendujemy najlepsze rozwiązania, ale to Państwo podejmują ostateczną decyzję.

 

Etap trzeci – negocjacja warunków ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń

Program ubezpieczeniowy zostaje wysłany do zakładów ubezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo ochrony i zapewniających skuteczny serwis likwidacji szkód. Warunki ubezpieczenia wraz z ceną są przedstawiane w porównaniu do innych ofert. Dom Brokerski Optima w powyższym dokumencie przedstawia  istotne elementy ochrony  ubezpieczeniowej  oraz rekomenduje te oferty ubezpieczycieli, które według naszej wiedzy i doświadczenia są najkorzystniejsze dla Państwa przy uwzględnieniu stosunku jakości do ceny. 

 

Etap czwarty – wdrożenie i obsługa zawartego ubezpieczenia

W Państwa imieniu doprowadzamy do zawarcia ubezpieczenia i od tej chwili przejmujemy kontrolę nad polisami je potwierdzającymi. Monitorujemy przebieg ubezpieczenia, płatność składek, zmiany w przedmiocie bądź zakresie ubezpieczenia. W momencie wystąpienia szkody czuwamy nad procesem likwidacji, a w razie potrzeby sporządzamy niezbędne dokumenty prawne. 

 

Drodzy Państwo, jesteśmy do Waszej dyspozycji na każdym etapie naszej współpracy – prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wątpliwości.

SŁOWNIK POJĘĆ UBEZPIECZENIOWYCH I TRANSPORTOWYCH

separator

Branża ubezpieczeń posługuje się swoistym językiem, którego znajomość jest niezbędna w pracy brokera. Zachęcamy do zapoznania się z terminologią ubezpieczeń transportowych w celu lepszego zrozumienia oferowanych przez nas usług i większej świadomości dokonywanych wyborów.

A
/
B
/
C
/
D
/
E
/
F
/
G
/
H
/
I
/
J
/
K
/
L
/
M
/
N
/
O
/
P
/
Q
/
R
/
S
/
T
/
U
/
V
/
W
/
X
/
Y
/
Z
Agent ubezpieczeniowy -

przedsiębiorca wykonujący czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy jest pracownikiem zakładu ubezpieczeń, sprzedaje standardowe oferty dla klientów.Auto casco -

(ang. motor insurance) – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, statków powietrznych, śródlądowych, morskich od szkód wynikłych z ich ruchu.Bonus -

ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.Broker ubezpieczeniowy -

niezależny pośrednik, zajmujący się zawodowo zawieraniem umowy ubezpieczenia lub pośredniczeniem w zawarciu umowy ubezpieczenia, działający na rachunek ubezpieczającego, w jego interesie i  imieniu. Broker ubezpieczeniowy „kupuje” polisę w imieniu swojego klienta, zakład ubezpieczeń musi się liczyć z opinią brokera dotyczącą oferty.Cargo -

rodzaj ubezpieczenia majątkowego obejmującego przewożone ładunki, np. od ognia, kradzieży, uszkodzenia podczas transportu. Ubezpieczenie Cargo chroni właściciela towaru przed finansowymi skutkami utraty, ubytku bądź uszkodzenia towaru.Cesja ubezpieczeniowa -

przelanie praw wynikających z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią. W ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji, np. cesji praw może zażądać bank w zamian za udzielenie kredytu.Certyfikat ubezpieczenia -

jest to zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące czasowy dowód ubezpieczenia.CFR -

koszt i fracht... oznaczony port przeznaczenia; formuła Incoterms 1990 stosowana w transporcie morskim i żegludze śródlądowej określająca obowiązki, koszty i ryzyko stron kontraktu handlowego; importer przejmuje towar (przedmiot dostawy) od eksportera w chwili dostarczenia towaru przez eksportera na pokład statku w porcie załadunku, a ryzyko związane z towarem (utraty lub uszkodzenia w transporcie) przechodzi z eksportera na importera w chwili przejścia towaru przez nadburcie statku; koszt ubezpieczenia ładunku spoczywa bezpośrednio na importerze.CIF -

koszt, ubezpieczenie i fracht oznaczony port przeznaczenia; formuła Incoterms 1990 stosowana w transporcie morskim i żegludze śródlądowej określająca obowiązki, koszty i ryzyko stron kontraktu handlowego; importer przejmuje towar (przedmiot dostawy) od eksportera w chwili dostarczenia towaru przez eksportera na pokład statku w porcie załadunku, a ryzyko związane z towarem (utraty lub uszkodzenia w transporcie) przechodzi z eksportera na importera, w chwili przejścia towaru przez nadburcie statku; tu koszt ubezpieczenia ładunku ponosi eksporter.dalej

Warning: Illegal string offset 'slowa_kluczowe' in /home/admin/domains/dboptima.pl/public_html/class/class.Config.php on line 49

Warning: Illegal string offset 'opis_strony' in /home/admin/domains/dboptima.pl/public_html/class/class.Config.php on line 50

Warning: Illegal string offset 'tytul' in /home/admin/domains/dboptima.pl/public_html/class/class.Config.php on line 51

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

separator


* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Mapa

separator
lokalizacja

DB Optima Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 36A
01-616 Warszawa

NIP: 5213652700

telefon
+48 22 379 77 67